Volební program 2018

Férová radnice, nová škola, komunitní život v obci, oprava místních silnic a zlepšení veřejného prostoru, komunikace s občany, aktivity pro seniory, kvalita ve vzdělávání. To jsou priority, na kterých jsme od roku 2010 krok za krokem pracovali. Některé projekty se podařilo dokončit, jiné aktuálně připravujeme. Stále je před námi ale spousta výzev a nápadů, které by mohly přispět ke zkvalitňování života v naší obci a které s vaší podporou chceme realizovat.

Mezi hlavní oblasti, kterým se chceme věnovat, patří:

 • Doprava a infrastruktura
 • Vzdělávání
 • Sociální péče a komunitní život
 • Otevřená radnice

Následující body představují prostředek pro dosažení těchto cílů:

 • Komunikace s občany – zpětná vazba od obyvatel je pro nás zásadní a pomáhá nám při řízení obce a strategickém rozhodování. Proto budeme neustále zkvalitňovat všechny komunikační kanály, aby byly pro občany co nejpřívětivější – webové stránky, obecní facebook, Psárský zpravodaj, vývěsky, mobilní aplikace i sms-rozhlas. Velmi důležitá jsou pro nás osobní setkání a rozhovory, proto budeme k důležitým tématům i nadále pořádat veřejné diskuse a radnice bude otevřená pro připomínky a návrhy našich obyvatel. Chceme zlepšit komunikaci v krizových situacích, jakými jsou např. havárie vodovodu, přerušení dodávek elektrického proudu či uzavírky silnic.
 • Psárský zpravodaj – náš Psárský zpravodaj letos získal druhé místo v národní soutěži o nejlepší obecní časopis. I nadále budeme jeho prostřednictvím informovat o dění a životě v obci.
 • Transparentnost a registr smluv – i nadále budeme prosazovat průhledné a přehledné nakládání s obecními prostředky. Ve spojení se spolkem Otevřená města budeme prosazovat jednoduché zapojení malých obcí do registru smluv pomocí aplikace Bison a prosadíme napojení rozklikávacího rozpočtu CityVisor na informační systém obce. Budeme prosazovat zásady projektu Správná radnice nejen v oblasti veřejných zakázek, kde jsme již dáváni za vzor.
 • Územní plán – dokončíme nový územní plán s důrazem na občanskou vybavenost a služby. Nesouhlasíme s výrazným rozšiřováním výstavby rodinných či bytových domů a logistických center. Zasadíme se o snížení počtu zastavitelných parcel na dlouhodobě nezastavěných pozemcích.
 • Sbory dobrovolných hasičů – v rámci podpory práce dobrovolných hasičů chceme vybudovat moderní hasičskou zbrojnici v blízkosti nového kruhového objezdu v Dolních Jirčanech. Zintenzivníme podporu a propagaci Mladých hasičů v Psárech.
 • Bezpečnost v obci –  ve spolupráci s obcemi dolnobřežanského regionu vybudujeme kamerový systém, který přispěje k bezpečnosti obyvatel a zvýší akceschopnost strážníků u nás. Ve spolupráci s Městskou policií Jesenice a Policií ČR navrhneme a zrealizujeme opatření pro zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. 
 • Prevence povodní – na základě studie Lesů ČR budeme pokračovat v plánovaných protipovodňových opatřeních. Budeme dbát na brzké zkapacitnění průtočnosti mostů u Rubínu a na návsi v Psárech a dále na zkapacitnění celého koryta potoka od soutoku u Rubínu, až na konec zastavěného území u čistírny odpadních vod.
 • Bioodpad a sběrný dvůr – zlevníme svoz bioodpadu, zaměříme se na osvětu v oblasti domácího kompostování, zefektivníme chod sběrného dvora a rozšíříme jeho provozní dobu.
 • Omezení vizuálního smogu - po vzoru Brna - Střed a dalších obcí vypracujeme manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven a zasadíme se o snížení vizuálního smogu v obci.
 • Vytvoření krajinného plánu ve spolupráci s místními obyvateli – plán bude obsahovat následující oblasti:
  • Soužití s krajinou – navrhne kroky ke zlepšení obytnosti a průchodnosti krajiny: Odpočívadla a vyhlídky, pěší a cyklistické okruhy, úpravy podél nich
  • Retence vody v krajině – spolu se správci toků stanoví postupy přírodě blízké obnovy a údržby vodních toků, zachování mokřadů, tvorby vsakovacích pásů. Spolu se zemědělci navrhne úpravu systému zemědělského hospodaření a spolu se školami osvětu v osobním přístupu k zacházení s vodou
  • Kulturně-historické dědictví – k posílení sounáležitosti s krajinou domova vytvoří informační systém s příběhy a fotografiemi historické struktury krajiny, starých cest, dochovaných i zaniklých křížků a kaplí atd. Upozorní na archeologické naleziště, zaniklé obce a další objekty v krajině.
 • Pošta – zrekonstruujeme prostory české pošty, jejichž jsme vlastníkem, aby pošta mohla nabízet své služby občanům v moderním a přívětivém prostředí.
 • Oprava místních komunikací – zrekonstruujeme další ulice, např. Na Vápence, Finské domky, Dlážděná, Hlavní, V Třešňovce, Nad Cihelnou a další.
 • Dopravní obslužnost – podpoříme všechna dopravní opatření a plánované projekty pražské MHD zvyšující kapacitu přepravovaných osob v celém jihozápadním regionu. Podporujeme projekt metrobusu z Jesenice do Písnice (Libuš) s napojením na budoucí linku metra D.
 • Náves v Dolních Jirčanech – v roce 2017 jsme finalizovali projekt a v listopadu 2018 předpokládáme vydání stavebního povolení. Budeme intenzivně hledat možnosti financování revitalizace dolnojirčanské návsi, tak abychom po dokončení výstavby nové školy a chybějící vodohospodářské infrastruktury mohli projekt realizovat.
 • Náves v Psárech – podpoříme Středočeský kraj ve vybudování kruhového objezdu v Psárech na křižovatce Jílové - Libeř - Jesenice. Ve spolupráci se soukromým investorem budeme usilovat o vytvoření kvalitního veřejného prostoru a doplnění chybějících služeb v centrální části Psár.
 • Sídliště Štědřík – v lokalitě Sídliště Štědřík připravíme rekonstrukci chodníků a komunikací ve spojení s opravou vodovodu a kanalizace. Na Štědříku vytvoříme další podélná parkovací místa. 
 • Voda –Vybudujeme nový vodovodní přivaděč z Posázavského vodovodu (Želivka), který bude postupně zásobovat celou obec a v první etapě nahradí vrty z Tondachu pro lokalitu Štědřík. Budeme pokračovat v opravách a výměnách poškozených částí vodovodního řadu.
 • Kanalizace – zvýšíme kapacitu čistírny odpadních vod, vybudujeme retenční nádrž a posílíme hlavní kanalizační přivaděč v ulici Psárské (Pražské), což významně přispěje ke zlepšení v období přívalových dešťů. I nadále budeme pokračovat v kamerových zkouškách, odstraňovat defekty na kanalizaci a zároveň snižovat nátoky balastu na ČOV.
 • Obecní mobiliář – budeme dále obnovovat a doplňovat obecní mobiliář, tak aby se sjednotil a kultivoval celkový vzhled obce – lavičky, vývěsky, odpadkové koše, stojany na kola, květinová výzdoba atd.
 • Cyklostezky – budeme usilovat o rozšíření sítě cyklostezek v rámci Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji. Vybudujeme propojku od Štědříku k Tondachu a dále k nové škole a ve spolupráci s obcí Sulice povedeme kroky ke zbudování cyklotrasy ze Štědříku přes Kukalák a dále na Hlubočinku.
 • Vyhledávání dotací – v minulém dotačním období se nám podařilo získat dotace v celkové výši téměř 309 mil. Kč.  I nadále budeme aktivně vyhledávat vhodné dotační tituly pro realizaci našich projektů jako doposud.
 • Rekonstrukce fary – podepsali jsme s s Římskokatolickou farností Jílové u Prahy memorandum o spolupráci při opravě fary v Dolních Jirčanech a budeme arcibiskupství v tomto projektu i nadále podporovat.
 • Péče o místní kulturní památky – budeme se řádně starat o křížky, boží muka, hřbitovy a další památná místa v obci. Vybudujeme nové kolumbárium v Dolních Jirčanech
 • Společenský život – pestrý společenský život považujeme za jeden z nejdůležitějších pilířů fungování obce. Velice si vážíme aktivit a nadšení našich obyvatel, kteří podporují sousedské vztahy, společné trávení volného času, sportovní akce a zájem na rozvoji obce. Velmi rádi budeme podporovat jejich dobrovolnické úsilí a sami se do těchto činností aktivně zapojíme.
 • Komunitní a kulturní akce – i nadále budeme pokračovat v pořádání akcí pro děti i dospělé, ať už je to populární Pohádkový les, noční bojovka či dýňobraní, které se rok od roku těší čím dál většímu zájmu, nebo tradičnější akce jako např. posvícení, masopusty, drakiády, adventní trhy, svatováclavské a májové slavnosti, letní kino atd.
 • Podpora spolků a sdružení – dlouhodobým cílem je ještě více prohloubit spolupráci s našimi spolky, dobrovolnými hasiči, sportovními kluby, mysliveckým sdružením atd. Pomůžeme jim realizovat jejich plány na rozvoj a zlepšování služeb a nabídneme spolufinancování prostřednictvím dotací z rozpočtu obce.
 • Klub seniorů – v rámci seniorského klubu podporujeme rozvoj kultury a celoživotního vzdělávání, organizujeme studium univerzity třetího věku, přednášky, výuku angličtiny, kurzy počítačů, trénování paměti, nordic walking, zdravotní cvičení a plavání apod. Pořádáme tematické zájezdy a výlety na divadelní představení, které se těší velké oblibě. Za všechny tyto aktivity pro seniory jsme vyhráli 1. místo v soutěži obec přátelská seniorům a budeme v nich i nadále pokračovat a rozvíjet je.
 • Pečovatelská služba – ve spolupráci s Domovem Laguna poskytujeme péči našim seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností v jejich domácnostech. Je pro nás velmi důležité podporovat pečovatelskou službu v celé šíři, od rozvozu obědů, odvoz k lékaři až po rehabilitace a domácí péči.
 • Dětské skupiny – podporujeme stávající dětské skupiny i pilotní projekt mikrojeslí v naší obci. Ve staré škole vybudujeme pro dětské skupiny nové zázemí, abychom mohli rodičům z naší obce nabídnout kvalitní péči o děti od dvou let.
 • Příměstské tábory a prázdninové školky– o prázdninách zajistíme programy pro malé i starší děti z obce, abychom rodičům usnadnili plánování dovolených a dětem nabídli zajímavé aktivity.
 • Podpora rodin v krizových situacích – ve spolupráci se terénními sociálními pracovníky poskytneme rodinám v tíživých životních situacích intervenční služby a zprostředkujeme odbornou pomoc.
 • Píšeme dějiny – aby zajímavé události ze života naší obce zůstaly zaznamenány i pro další generace, budeme pokračovat v psaní obecní kroniky a kroniky nových občánků, vydáme připravovanou knihu o historii obce, a i nadále budeme vydávat obecní kalendář
 • Kulturní centrum – naší dlouhodobou vizí je vybudování kulturního a komunitního centra pro pořádání společenských akcí. S prostorem pro budoucí centrum počítá projekt nové návsi v Dolních Jirčanech.
 • Vzdělávání jako priorita – Chceme, aby ZŠ Amos byla školou, o které budou chodit rádi děti, učitelé i ostatní zaměstnanci. Vytvoříme dostatečné kapacity míst ve škole i školce budeme hledat cesty k rozvoji talentu a kvalitního vzdělání, které je prioritou pro budoucnost dětí. Budeme usilovat o podporu rozmanité a moderní výuky, spokojeného personálu školy, vzdělávání pedagogů, školního vybavení a celkového rozvoje prostředí školy včetně kvalitního stravování.
 • Základní škola – součástí realizace projektu nové školy bude i nadstandardní vybavení tříd a nejmodernější zázemí odborných učeben, stejně jako školní farma a vnitřní i venkovní sportoviště. Prostory školy budou sloužit i veřejnosti ať již při sportovních aktivitách, společenských událostech či třeba vzdělávacích kurzech. Budeme pokračovat v úzké spolupráci s vedením školy. Celému pedagogickému týmu poskytneme veškerou podporu a možnost odborných konzultací s úspěšnými školami u nás i v zahraničí.
 • Mateřská škola – naše školka si vybudovala dobré jméno a nabízí kvalitní vzdělávací program. Budeme podporovat individuální a respektující přístup v předškolním vzdělávání a zajistíme kapacitu pro všechny tříleté děti. Školce poskytneme dostatek finančních prostředků, aby pro děti vytvářela bezpečné a podnětné prostředí. Ve spolupráci s ředitelkou školky zahájíme proces vedoucí k otevření lesní třídy mateřské školy.
 • Využití stávajících školních budov – po otevření nové školy, zahájíme rekonstrukci původních objektů, aby mohly dále sloužit našim obyvatelům. Ve staré škole vznikne další třída mateřské školy a prostory pro dětské skupiny a v Bílé škole na návsi vybudujeme zázemí pro seniory.
 • Edupoint Psáry – budeme pokračovat v organizaci seminářů Edupoint, v jejichž rámci pro rodiče, pedagogy i odbornou veřejnost otevíráme témata z oblasti výchovy a vzdělávání. Edupointy již získaly ohlas nejen v naší obci, ale i v širokém okolí.
 • Centrum volnočasového vzdělávání – v nově zrekonstruovaných prostorech na obecním úřadě budeme organizovat přednášky, besedy a vzdělávací kurzy pro děti i dospělé
 • Obecní knihovna – otevřeme pro veřejnost moderní knihovnu v budově nové školy, rozšíříme knižní fond a zavedeme nový knihovnický systém s napojením na Městskou knihovnu v Praze, který umožní rezervaci a výpůjčku knih i z jejích knižních fondů. Budeme podporovat pořádání vzdělávacích akcí pro dospělé i dětské čtenáře, autorská čtení, besedy, čtenářské dílny atd. Budeme i nadále rozvážet knihy seniorům se sníženou pohyblivostí a tělesně postiženým.
 • Univerzita třetího věku – tříleté studium U3V v naší obci navštívilo již 50 studentů a 30 z nich studium univerzity třetího věku úspěšně ukončilo promocí.  I nadále budeme podporovat celoživotní vzdělávání.   
 • Základní umělecká škola – zahájíme první kroky k otevření ZUŠ v naší obci, která by dětem nabídla prostor pro rozvoj jejich talentu a nadání.
 • Sportoviště a dětská hřiště – zpracujeme koncepci rozvoje sportu na území obce, jejíž součástí bude i sportoviště pro starší děti, workoutové hřiště a místo pro veřejné koupaliště. Budeme postupně obměňovat vybavení všech pěti dětských hřišť.
 • Sportovní kluby a areály – budeme podporovat sportovní kluby v profesionalizaci sportovní přípravy dětí a mládeže a budeme se podílet na zlepšování sportovních areálů a zkvalitňování sportovního zázemí.

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Vyplňte správnou odpověď