Kandidátka

1.
starosta obce Psáry, 42 let

Je starostou obce od roku 2010, pod jeho vedením se daří nejenom rozvíjet infrastrukturu obce, ale i vytvářet a naplňovat vize vedoucí k neustálému zlepšování života v naší obci. Je členem školské komise Svazu měst a obcí ČR, pracuje ve Výboru pro výchovu a vzdělávání Středočeského kraje a je studentem magisterského oboru Veřejná správa.
 
Milan Vácha je naším kandidátem na pozici uvolněného starosty obce.

2.
podnikatelka, místostarostka obce, 54 let

Posledních osm let působí ve funkci místostarostky a svou činnost věnuje zejména rozvoji vodohospodářské infrastruktury, sociální a kulturní oblasti, Psárskému zpravodaji, práci se seniory, snaze o soudržnost a zapojení občanů do dění v obci. Je členkou předsednictva spolku pro obnovu venkova a poroty národní soutěže Vesnice roku pro SK.

Vlasta Málková je kandidátkou na pozici uvolněné místostarostky.

3.
důchodkyně, radní obce, 65 let

Bývalá ředitelka mateřské škola, nyní radní a členka sociální komise, která se angažuje v práci se seniory i dětmi. Navštěvuje seniory doma, ať již při pomoci v tíživých situacích či u příležitosti životního jubilea.

4.
manažerka soukromé ZŠ, místostarostka obce, 39 let

O roku 2014 je neuvolněnou místostarostkou, v obci má na starost problematiku vzdělávání a dotací, pořádá EDUpoint Psáry a vede RC Domeček s dětskou skupinou Klubíčko a mikrojeslemi Rafík. Obec zastupuje v komisi MAS Dolnobřežansko a je členkou školské komise STAN.

Martina Běťáková je kandidátkou na pozici neuvolněné místostarostky.

5.
elektrotechnik, radní obce, 42 let

Podnikatel v oblasti elektroniky, webmaster a fotograf aktivně zapojený do života v obci. Stará se o IT infrastrukturu na obci i ve škole a školce, spravuje obecní web a je garantem právních předpisů obce. Zastupuje obec Psáry jako zakládajícího člena platformy Otevřená města.

6.
ředitelka MŠ, zastupitelka obce, 45 let

Aktivní členka sociální komise a komise pro vzdělávání, která mimo jiné spoluorganizuje vítání občánků. Při své práci se setkává s dětmi i seniory a jako dobrovolník pomáhá s organizací rodinných a společenských akcí. Již 20 let působí jako učitelka v místní školce a poslední rok jako její ředitelka.

7.
ekonomický a bezpečnostní ředitel PRŮMSTAV, a.s., zastupitel obce, 49 let

Jako předseda vydobyl finančnímu výboru všeobecný respekt. Za dobu svého působení zavedl řadu funkčních pravidel a uvedl v život zejména finanční plánování – Cash flow.

 

8.
hasič, 44 let

Profesionální i dobrovolný hasič, velitel JSDH Dolní Jirčany, který spolupracuje na strategii vybavování a výcviku jednotek požární ochrany. Aktivně se podílí na preventivních bezpečnostních programech a osvětě pro naše děti.

9.
podnikatel, 56let

Předseda kontrolního výboru obce, konzultant a lektor systému řízení rizik a security managementu, předseda výboru společenství vlastníků jednotek na Štědříku. Prosazuje zlepšení kvality bydlení v obci.

10.
podnikatel, 43let

Soukromý podnikatel a výkonný předseda SK Čechoslovan Dolní Jirčany patří mezi hlavní představitele sportovního života v obci. Je kdykoliv připraven pomoci v činnosti SK i při práci s dětmi a nezřídka této činnosti podřizuje i své podnikání.

11.
podnikatelka, 47let

Dlouholetá členka redakční rady Psárského zpravodaje, členka sociální a kulturní komise, podílí se na organizaci zájezdů pro seniory a aktivně se jich účastní jako průvodkyně.

12.
supervizor, dotační specialista, 39 let

Již více než 7 let poskytuje supervize v sociálních službách, pracuje v místní akční skupině Dolnobřežansko, má na starosti investice do infrastruktury přes program IROP. Svou odborností je etoped (práce s obtížně vychovatelnými dětmi) a s manželkou se rozhodl provozovat Dětskou skupinu Michael v Dolních Jirčanech. Obci pomáhá s vyhledáváním a administrací dotací.

13.
soukromý gynekolog, 62 let

Dlouholetý pracovník redakční rady Psárského zpravodaje. Natáčí a zpracovává zastupitelstva i jiné akce v obci.

14.
vedoucí úseku parků Národní kulturní památky Vyšehrad, 57let.

Zahradní architektka, členka České komory architektů. Je ředitelkou Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. a spoluzakladatelkou projektů Má vlast cestami proměn, Nejkrásnější nádraží ČR a Podvečery s osobnostmi. Dlouhodobě spolupracuje s psárskými sportovci na péči o sportovní areál.

15.
ekonomka, jednatelka Master Audit s.r.o., 63 let

Svou důsledností jako členka finančního výboru přispívá k efektivní a důsledné kontrole hospodaření obce a školy. Pracuje v oblasti auditu, ekonomického poradenství a účetnictví.