Komunitní život a sociální program

 • Komunikace s občany – zpětná vazba od obyvatel je pro nás zásadní a pomáhá nám při řízení obce a strategickém rozhodování. Proto budeme neustále zkvalitňovat všechny komunikační kanály, aby byly pro občany co nejpřívětivější – webové stránky, obecní facebook, Psárský zpravodaj, vývěsky, mobilní aplikace i sms-rozhlas. Velmi důležitá jsou pro nás osobní setkání a rozhovory, proto budeme k důležitým tématům i nadále pořádat veřejné diskuse a radnice bude otevřená pro připomínky a návrhy našich obyvatel. Chceme zlepšit komunikaci v krizových situacích, jakými jsou např. havárie vodovodu, přerušení dodávek elektrického proudu či uzavírky silnic.
 • Psárský zpravodaj – náš Psárský zpravodaj letos získal druhé místo v národní soutěži o nejlepší obecní časopis. I nadále budeme jeho prostřednictvím informovat o dění a životě v obci.
 • Transparentnost a registr smluv – i nadále budeme prosazovat průhledné a přehledné nakládání s obecními prostředky. Ve spojení se spolkem Otevřená města budeme prosazovat jednoduché zapojení malých obcí do registru smluv pomocí aplikace Bison a prosadíme napojení rozklikávacího rozpočtu CityVisor na informační systém obce. Budeme prosazovat zásady projektu Správná radnice nejen v oblasti veřejných zakázek, kde jsme již dáváni za vzor.
 • Územní plán – dokončíme nový územní plán s důrazem na občanskou vybavenost a služby. Nesouhlasíme s výrazným rozšiřováním výstavby rodinných či bytových domů a logistických center. Zasadíme se o snížení počtu zastavitelných parcel na dlouhodobě nezastavěných pozemcích.
 • Sbory dobrovolných hasičů – v rámci podpory práce dobrovolných hasičů chceme vybudovat moderní hasičskou zbrojnici v blízkosti nového kruhového objezdu v Dolních Jirčanech. Zintenzivníme podporu a propagaci Mladých hasičů v Psárech.
 • Bezpečnost v obci –  ve spolupráci s obcemi dolnobřežanského regionu vybudujeme kamerový systém, který přispěje k bezpečnosti obyvatel a zvýší akceschopnost strážníků u nás. Ve spolupráci s Městskou policií Jesenice a Policií ČR navrhneme a zrealizujeme opatření pro zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. 
 • Prevence povodní – na základě studie Lesů ČR budeme pokračovat v plánovaných protipovodňových opatřeních. Budeme dbát na brzké zkapacitnění průtočnosti mostů u Rubínu a na návsi v Psárech a dále na zkapacitnění celého koryta potoka od soutoku u Rubínu, až na konec zastavěného území u čistírny odpadních vod.
 • Bioodpad a sběrný dvůr – zlevníme svoz bioodpadu, zaměříme se na osvětu v oblasti domácího kompostování, zefektivníme chod sběrného dvora a rozšíříme jeho provozní dobu.
 • Omezení vizuálního smogu - po vzoru Brna - Střed a dalších obcí vypracujeme manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven a zasadíme se o snížení vizuálního smogu v obci.
 • Vytvoření krajinného plánu ve spolupráci s místními obyvateli – plán bude obsahovat následující oblasti:
  • Soužití s krajinou – navrhne kroky ke zlepšení obytnosti a průchodnosti krajiny: Odpočívadla a vyhlídky, pěší a cyklistické okruhy, úpravy podél nich
  • Retence vody v krajině – spolu se správci toků stanoví postupy přírodě blízké obnovy a údržby vodních toků, zachování mokřadů, tvorby vsakovacích pásů. Spolu se zemědělci navrhne úpravu systému zemědělského hospodaření a spolu se školami osvětu v osobním přístupu k zacházení s vodou
  • Kulturně-historické dědictví – k posílení sounáležitosti s krajinou domova vytvoří informační systém s příběhy a fotografiemi historické struktury krajiny, starých cest, dochovaných i zaniklých křížků a kaplí atd. Upozorní na archeologické naleziště, zaniklé obce a další objekty v krajině.
 • Pošta – zrekonstruujeme prostory české pošty, jejichž jsme vlastníkem, aby pošta mohla nabízet své služby občanům v moderním a přívětivém prostředí.

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Vyplňte správnou odpověď